แพทเทิร์นเสื้อสวยๆ ไม่หยิบมาฝากกันก็กระไรอยู่จริงมั้ยคะ Lacework Sweater เป็นเสื้อถักไหมพรมเก๋ไก๋ค่ะ ส่วนตัวที่ชอบเสื้อตัวนี้ก็ตรงช่วงไหล่ที่เปิดกว้างกับปลายแขนที่บานออกเล็กน้อย ทำให้ดูมีอะไรดียังไงล่ะคะ

 

Lacework Sweater

 

Knitting Needle Size: 10 or 6 mm

Yarn Weight: (5) Bulky/Chunky (12-15 stitches for 4 inches)

Materials:

  • Patons® Divine (100 g/3.5 oz;129 m/142 yds) – 5(XS), 6(S/M), 7(L), 8(XL) balls
  • Size 6 mm (U.S. 10) knitting needles or size needed to obtain tension
  • 2 st holders

GAUGE: 12 sts and 16 rows = 4 ins [10 cm] in stocking st.

Sizes:
Bust measurement

Extra-Small 32 ins [81 cm]
Small 34 ins [86 cm]
Medium 36 ins [91 cm]
Large 38 ins [97 cm]
Extra-Large 40 ins [102 cm]

Finished bust
Extra-Small 35 ins [89 cm]
Small 36½ ins [92.5 cm]
Medium 39 ins [99 cm]
Large 40½ ins [103 cm]
Extra-Large 43 ins [109 cm]

Abbreviations:
Beg = beginning
K = knit
P = purl
P2tog = purl two stitches together
psso = pass slipped stitch over
rem = remain(ing)
RS = right side
Sl1K = Slip next stitch knitwise.
st(s) = stitch(es)
yfwd = yarn forward (makes 1 extra stitch)

Stitch Glossary:
M1 = make one st by picking up horizontal loop lying before next st and knitting into back of loop.
SL1K = slip next st knitways

Instructions:
Note: The instructions are written for smallest size. If changes are necessary for larger sizes the instructions will be written thus ( ).
BACK
**Cast on 58 (62-66-70-74) sts.
1st row: (RS). K2. *P2. K2. Rep from * to end of row.
2nd row: P2. *K2. P2. Rep from * to end of row.
Rep these 2 rows (K2. P2) ribbing until work from beg measures 4½ ins [11.5 cm] ending with RS facing for next row.
Next row: K2. *P2tog. K2. Rep from * to end of row. 44 (47-50-53-56) sts.
Cont in (K2. P1) ribbing for 3 more rows inc 1 (0-1-0-1) st in center of last row. 45 (47-51-53-57) sts.
Proceed in stocking st for 8 (8-8-10-10) rows.

Shape sides: Next row: K2. M1. Knit to last 2 sts. M1. K2.
Work 7 rows even.
Rep last 8 rows twice more.
Next row: K2. M1. Knit to last 2 sts. M1. K2. 53 (55-59-61-65) sts.
Cont even until work from beg measures 14½ (14½-14½-15-15) ins [37 (37-37-38-38) cm] ending with RS facing for next row.

Shape armholes: Cast off 4 (4-5-5-6) sts beg next 2 rows. 45 (47-49-51-53) sts.
Next row: (RS). K2. K2tog. Knit to last 4 sts. Sl1K. K1. psso. K2.
Work 1 row even.
Rep last 2 rows 3 (3-3-3-4) times more. 37 (39-41-43-43) sts.**
Cont even until armhole measures 7½ (8-8-8½-8½) ins [19 (20.5-20.5-21.5-21.5) cm] ending with RS facing for next row.

Shape back neck and shoulders: Next row: K7 (7-8-8-8) (neck edge). Turn. Leave rem sts on a spare needle.
Purl 1 row.
Next row: Knit to last 4 sts. Sl1K. K1. psso. K2.
Purl 1 row. Cast off rem 6 (6-7-7-7) sts. With RS of work facing, slip next 23 (25-25-27-27) sts onto a st holder. Join yarn to rem sts and knit to end of row.
Purl 1 row.
Next row: K2. K2tog. Knit to end of row.
Purl 1 row. Cast off rem 6 (6-7-7-7) sts.

FRONT
Work from ** to ** as given for Back.
Cont even until armhole measures 5 (5½-5½-6-6) ins [12.5 (14-14-15-15) cm] ending with RS facing for next row.

Shape neck: Next row: K10 (10-11-11-11) (neck edge). Turn. Leave rem sts on a spare needle. Purl 1 row.
Next row: Knit to last 4 sts. Sl1K. K1. psso. K2.
Rep last 2 rows 3 times more. 6 (6-7-7-7) sts.
Work 3 rows even. Cast off.

With RS of work facing, slip next 17 (19-19-21-21) sts onto a st holder. Join yarn to rem sts and knit to end of row.
Purl 1 row.
Next row: K2. K2tog. Knit to end of row.
Rep last 2 rows 3 times more. 6 (6-7-7-7) sts.
Work 3 rows even. Cast off.

SLEEVES
Cast on 30 (30-30-34-34) sts loosely.
1st row: (RS). *K2. (yfwd) twice. Rep from * to last 2 sts. K2. 58 (58-58-66-66) sts.
2nd row: *P2. (P1. K1) into double yfwd. Rep from * to last 2 sts. P2.
3rd row: K1. *Sl1. K1. psso. (yfwd) twice. K2tog. Rep from * to last st. K1.
4th row: As 2nd row.
Rep 3rd and 4th rows for Open Rib Pat.
Cont in Open Rib Pat until work from beg measures 5 ins [12.5 cm] ending on a 4th row of pat.
Next row: K1. *Sl1. K1. psso. yfwd. K2tog. Rep from * to last st. K1. 44 (44-44-50-50) sts.
Next row: Purl.
Next row: K1. *Sl1. K1. psso. yfwd. K1. Rep from * to last st. K1.
Next row: Purl.
Rep last 2 rows once more.
Next row: K1. *Sl1. K1. psso. K1. Rep from * to last st. K1. 30 (30-30-34-34) sts.
Next row: Purl, inc 3 (3-7-3-3) sts evenly across. 33 (33-37-37-37) sts.
Work a further 6 rows in stocking st.

Shape sides: Next row: K2. M1. Knit to last 2 sts. M1. K2.
Rep last row to shape sides every following 12th (10th-14th-12th-12th) row until there are 41 (43-43-45-45) sts.
Cont even until work from beg measures 18½ (18½-19-19-19) ins [47 (47-48-48-48) cm] ending with RS facing for next row.

Shape top: Cast off 2 (2-2-2-3) sts beg next 2 rows. 37 (39-39-41-39) sts.
Next row: K2. K2tog. Knit to last 4 sts. Sl1K. K1. psso. K2.
Work 1 row even.
Rep last 2 rows until there are 25 (25-25-23-21) sts.
Next row: K2. K2tog. Knit to last 4 sts. Sl1K. K1. psso. K2.
Next row: P2. P2togtbl. Purl to last 4 sts. P2tog. P2.
Rep last 2 rows 3 (3-3-2-1) time(s) more. Cast off rem 9 (9-9-11-13) sts.

FINISHING
Pin garment pieces to measurements. Cover with a damp cloth, leaving cloth to dry.

Cowl Neck: Sew right shoulder seam. With RS of work facing, pick up and knit 12 sts down left front neck edge. K17 (19-19-21-21) from front st holder. Pick up and knit 12 sts up right front neck edge and 3 sts down right back neck edge. K23 (25-25-27-27) from Back st holder. Pick up and knit 3 sts up left back neck edge. 70 (74-74-78-78) sts.
Beg with a knit row, work 6 rows in stocking st.
Next row: (RS). *K2. yfwd. Rep from * to last 2 sts. K2. 104 (110-110-116-116) sts.
Next row: Purl.
Next row: *K1. Sl1. K1. psso. ywd. Rep from * to last 2 sts. K2.
Rep last 2 rows until Cowl Neck measures 6 ins [15 cm], ending with a purl row.
Next row: *K1. Sl1. K1. psso. (yfwd) twice. Rep from * to last 2 sts. K2. 138 (146-146-154-154) sts.
Cont in Open Rib Pat, as given for Sleeves, until Cowl Neck measures 10½ ins [26.5 cm], ending with RS facing for next row. Cast off.

Sew left shoulder and Cowl Neck seam reversing for turn back. Sew in sleeves. Sew side and sleeve seams.

 

Lacework Sweater back front

Lacework Sweater sleeve

 

 

 

Credit : allfreeknitting.com